สำนักงาน:

โทรศัทพ์ :
โทรสาร :

โรงงาน :


โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล :
Facebook :

Head office map download


29  ซอยยมราช  ถนนศาลาแดง แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
66 - 2 - 233 1100, 66 - 2 - 233 7016
66 - 2 - 236 7766

218 หมู่ที่ 1  ถนนสุขุมวิท  ซอยบีไทย 80
ตำบลบางปูใหม่     อำเภอเมือง    จังหวัด
สมุทรปราการ 10280
66 - 2 - 323 9447, 66 - 2 - 323 9639
66 - 2 - 323 1556
contact@thanapaisal.com
Click Here

Factory map download
  NAME :

Email :
Contents :